Ιστορικό

Περιγραφή

O Ε.Ε.Σ. διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην παροχή ποικίλων υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικές, κοινωνικές) στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και προσανατολιζόμενος από τις αρχές του για παροχή βοήθειας στους πιο ευάλωτους, λειτουργεί συνεχώς το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων από το 1997 με συγχρηματοδότηση αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,από το 2001 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και από το 2016 με χρηματοδότηση από τον ECHO ( European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ) με την υποστήριξη του Δανέζικου Ερυθρού Σταυρού.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων του ΕΕΣ αποτελεί ένα από τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που λειτούργησαν στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσαν στην ένταξη προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Αποτελεί συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των δράσεων του, να βελτιώνει το επίπεδο και το περιεχόμενό τους προς όφελος της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των προσφύγων.

Η φιλοσοφία του προγράμματος διέπεται από σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα και στοχεύει στο να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τον ίδιο τον πρόσφυγα όσο και για την κοινωνία που τον υποδέχεται.

Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα έχει αποκτήσει υψηλό βαθμό εμπειρίας και εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο ενώ δεν παύει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται.

Ιδιαίτερη αξία για το πρόγραμμα έχει η συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας του προγράμματος και ιδιαίτερα σαν επαγγελματικό προσωπικό.

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ιδιαίτερη κινητοποίηση από την πλευρά του προγράμματος όσον αφορά τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση , την αξιοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται.

Οι πρόσφυγες αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια του Πολυδύναμου Κέντρου συμμετέχουν στις δράσεις που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους αλλά και  στις εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Description

Hellenic Red Cross  having significant experience in providing various services         (medical ,nursing , psychological support , social support ) to refugees and asylum seekers and oriented by the principles of assistance provision  to the most vulnerable, is running constantly since 1997 the Multifunctional Centre for Social Support and Integration of Refugees. The program used to be co-financed by the European Refugee Fund and the Ministry of Labor Social Security and Welfare and from 2016 and on the program is financed by ECHO ( European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations ) with support from the Danish Red Cross.

The Multifunctional Centre for Social Support and Integration of Refugees is one of the first pilot programs that operated in Greece, funded by the European Commission involved in integrating refugees into Greek society.

Is constantly evolving project that seeks through continuous evaluation and feedback of the provided actions to improve their level and content for the benefit of effective integration of refugees.

The philosophy of the program is governed by respect for the dignity and diversity and aims to be positive both for the refugees and the host communities.

The staff involved in the program,  has gained a high degree of experience and expertise in the specific field and so far is constantly  updated and educating.

Particular value to the program is the participation of refugees themselves at various running activities as well as  in the frame of professional staff.

In recent years there has been considerable mobilization on the part of the program in cooperation with agencies and departments of the local and the wider community with the aim of awareness, sensitization and utilization of  the services provided.

There is also close cooperation with primary schools in the wider community that aims to raise awareness of children in diversity issues, with very positive results.

Beneficiaries, recognizing the high level of services provided in Multifunctional Center participate in actions related to improving their living conditions as well as  in educational, recreational and multicultural activities with great interest.

Αρέσει σε %d bloggers: